ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mieroszowie,
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego32,

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. St. Żeromskiego 32 w Mieroszowie i przyłączeniem wykonanej instalacji do sieci gazowej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. St. Żeromskiego 32 w Mieroszowie i przyłączeniem wykonanej instalacji do sieci gazowej.

Zakres zadań do realizacji: szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają: dokumentacja projektowa i zaświadczenie Starosty Powiatowego o pozwoleniu na budowę.

 

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
1) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej,
2) posiada uprawnienia do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie do ich wykonania,
3) prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie  oraz nie jest w stanie upadłości, likwidacji.

2. Kwota brutto proponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem robót budowlanych łącznie z zakupem kotła gazowego
3. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać niezbędnie certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.
4. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim

3.Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023 r.

4.Kryterium wyboru ofert:
Podstawą wyboru ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną, która będzie obowiązywała przez cały okres umowy i nie podlega podwyższeniu.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 32 – sekretariat  lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) do dnia 28.12.2022 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).

6. Warunki płatności: faktura.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Bogusława Nawrat, adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, tel. 74 84-58-262

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania lub do unieważniania zapytania w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

 

Załączniki: