Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Senior+  w Mieroszowie

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

 

II. Określenie stanowiska: Kierownik Klubu Senior+

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe,
 • 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią

 

Dodatkowe wymagania:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinna posiadać wiedzę
  w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
 2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 3. Znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,

 4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania
  w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 

Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior+,
 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+,
 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie Senior+,
 5. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior +,
 6. Opracowanie planu pracy Klubu Senior+ i czuwanie nad jego realizacją,
 7. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,
 8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior+,
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu Senior+, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 13. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów, w tym kompleksowe prowadzenie Klubu Senior+ i organizowanie zajęć dla seniorów,
 14. Organizowanie form wsparcia dla seniorów,
 15. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu Senior+,
 16. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 17. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów,
 18. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów,
 19. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior+  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 20. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 21. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu Senior+,
 22. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,
 23. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie.

 

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior +, ul. Żeromskiego 30, 58-350 Mieroszów,
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

IV b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.),
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Klubu Senior + (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do medycyny pracy),
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej).

List motywacyjny, życiorys – CV oraz oświadczenia kandydat zobowiązany jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionej w postaci kserokopii.

 

VI. Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25.08.2023 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+
w Mieroszowie
" w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów, parter, pok. nr 1 - sekretariat.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

 

Etapy naboru:

1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

Brak ofert spełniających warunki formalne lub brak kandydatów spełniających wymagania formalne oznacza nierozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko.

 

UWAGA!

Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody:

"Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."

 

Jeżeli podczas bieżącego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić Państwa kandydatury, a zechcecie Państwo, aby w przyszłości Państwa CV było brane pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacji, przesłane dokumenty należy opatrzyć poniższą klauzulą zgody:

"Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości."

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 5. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 6. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 7. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 9. do przenoszenia danych,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.